Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 30.09.2018
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 

Działalność naukowa

W pracy naukowej zajmuję się następującymi problemami badawczymi:

 • przemiany polskiej prozy dla młodzieży,
 • czytelnictwo wśród nastolatków,
 • literatura dla młodzieży jako narzędzie biblioterapii,
 • literatura dla dzieci i młodzieży w kontekście działalności pedagoga,
 • szkolna i uniwersytecka dydaktyka,
 • komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym i relacjach interpersonalnych.

Przygotowuję rozprawę doktorską „Między dzieciństwem a dorosłością… Przemiany polskiej prozy dla młodzieży w XXI wieku”. Celem pracy jest scharakteryzowanie najnowszej polskiej literatury dla młodzieży.

Moja działalność naukowa obejmuje:

 


Scientific activity

My research work deals with the following research issues:

 • transformation of Polish prose for young people,
 • reading among teenagers,
 • literature for young people as a tool of bibliotherapy,
 • literature for children and young people in the context of the activities of pedagogue,
 • school and university didactics,
 • interpersonal communication in the didactic process and interpersonal relationships.

I am preparing a doctoral thesis entitled "Between childhood and adulthood ... Transformation of Polish prose for young people in the twenty-first century." The aim of the study is to characterize the recent Polish literature for young people.

My scientific activities include:

 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski